بررسی آمار و انواع داده ها و اهمیت آمار در پزشکی

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 34 فهرست مطالب مقدمه اهميت آمار در پزشكي انواع داده ها داده ها و جدول فراواني نمودار ميله اي بر حسب Fi (فراواني مطلق) نمودار ميله اي بر حسب F نسبي نمودار ميله اي بر حسب درصد F نسبي نمودار ميله اي بر حسب F تجمعي نمودار مستبررسی آمار و انواع داده ها و اهمیت آمار در پزشکی|اِس اِی|san
با ما همراه باشید با موضوع بررسی آمار و انواع داده ها و اهمیت آمار در پزشکی

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 34

فهرست مطالب

مقدمه

اهميت آمار در پزشكي

انواع داده ها

داده ها و جدول فراواني

نمودار ميله اي بر حسب Fi (فراواني مطلق)

نمودار ميله اي بر حسب F نسبي

نمودار ميله اي بر حسب درصد F نسبي

نمودار ميله اي بر حسب F تجمعي

نمودار مستطيلي بر حسب Fi (فراواني مطلق)

نمودار مستطيلي بر حسب F نسبي

نمودار مستطيلي بر حسب درصد F نسبي

نمودار مستطيلي بر حسب F تجمعي

نمودار چندبر ميله اي

نمودار چندبر مستطيلي

نمودار دايره اي بر حسب درجه و درصد

نمودار ساقه و برگ

شاخص هاي مركزي

ميانگين وزني

نمايه

منابع

مقدمه:

اولين قدم در توصيف وتحليل داده هاي آماري به طور معمول معرفي داده ها به صورت يك جدول يانمودار است. اين راه آساني براي خلاصه كردن داده هاست وبراي خواننده خصوصيات اصلي داده ها را مشخص مي كند اين طريقه در عمل ، داده ها را در يك شكل منسجم براي خواننده مي كند كه در غير اين صورت انبوهي از اشكال مبهم در پيش روي وي خواهد بود بديهي است كه نحوه ي ارائه ي دقيق داده ها به موضوع مطالعه ، روشها واهداف تحليل آماري بستگي دارد.

كساني كه آمار مقدماتي وروشهاي محاسباتي آمار را به واداشتن تئوري آمار به كار مي‌برد اغلب با پرسشهاي بيشماري روبرو مي شوند. مثلاَ مي پرسند«چرا در فورمول واريانس يك نمونه n تايي گاهي n 1 ديده مي شود؟»

«چرا معدل يك نمونه ي تصادفي از توزيع نرمال بهترين برآورد براي پارامتر ميانگين است؟»« چرا فلان فرض آماري را يك آمار دان رد مي كندوآمار دان ديگر رد نمي كند؟» آمار رياضي ياتئوري آمار به اينگونه پرسشها پاسخ مي دهد اين تئوري را با وجود ريشه هاي تاريخي در حقيقت فيشرونيمان در آمار دان برجسته در سالهاي 1930 بنا كردند وسپس ديگران دنبال كار آنها را گرفتنددر عصر ما دهها كتاب وصدها مقاله ي ارزنده در زمينه ي آمار رياضي وكار برد آن در علوم ومهندسي ، علوم پزشكي ، علوم اجتماعي وتربيتي واقتصاد ومديريت يافته مي شود بااين حال پژوهش درباره‌ي آمار رياضي ونوآوريهاي سودمند براي روشهاي آماري همچنان ادامه دارد.

در روش آماري داده ها يعني اطلاعات عددي درباره امري ، را طبق قواعد خلاصه مي‌كنيم وسپس جدولهاي فراواني وگرافهاي آماري ارائه مي دهيم در درس امتحان يااصول شانس وقوانين متغيرهاي تصادفي آشنايي پيدا مي كنيم در آمار رياضي وبه يك نوع نتيجه گيري بنام( نتيجه گيري آماري) مي پردازيم مفهوم آمار واحتمال يا «انديشه آماري » عبارت است از جمع آوري داده هاي عددي درباره ي امري وتجزيه وتحليل آنها بر اساس مدلهاي آماري ونتيجه گيري آماري براي ارائه ي نظريه اي درباره ي آن امر در زبان روزانه آمار عبارت است از داده هاي عددي درباره ي امري كه با مشاهد‌هاي متفاوت به دست آمده اند.

انديشه ي آماري وروش علمي راهم پژوهشگران وهم افراد عادي به كار برده اند ومي‌برند .آلبرت انيشتين بابررسي نظريه ي نيوتن وناسازگاري كه در آن وجود دارد نظريه‌ي خود را جانشين آن مي كند.

در آمار رياضي آنچه را كه به نتيجه گيري آماري مربوط مي شود با اسلوب رياضي وقوانين احتمال وچند ايده مهم آماري مانند تابع را ستنمايي ونسبت راستنمايي بررسي مي كنند.

برداشت آماري ، جزئي از يك روند كلي به نام روش علمي است در عصر ما با استفاده ازداده هايي كه از راه مشاهده يا آزمايش يا پرسش تهيه مي شوند وبه كار بردن روشهاي آماري ، پژوهشگران براي كسب معرفت وارائه ي نظريه هاي جديد در رشته‌ي خود همواره در تلاش اند.

روش علمي ياروش عاقلانه براي كسب نظريه هاي جديد وحل مسائل انساني وعلمي شامل مراحل زير است.

الف) مشاهده : پژوهشگران براي امر مطالعه وپژوهش آزمايش مي كنند يامي‌پرسند يامي بينند وسپس از راه شمردن يااندازه گيري داده هاي لازم را جمع آوري مي‌كنند.

ب) نظريه پردازي : پژوهشگر بااستفاده از داده ها ورشته ي تخصصي خود وروشهاي آماري نظريه پردازي مي كند وفلان نظريه يافرض آماري را با اطمينان كافي ارائه مي‌دهد.

ج) پيش بيني : پژوهشگر بااستفاده از فرضي كه پذيرفته است نتيجه گيري مي كند. نتيجه گيري وكشف حقيقت از اين راه در صورتي كه فرض او مورد رضايت باشد كاملاَ جنبه ي قياسي ـ نه استقرايي دارد وپيش بيني ناميده مي شود.

د) بررسي : پژوهشگر فرض خود راتا زماني كه شواهد كافي عليه آن ارائه نگردد به كار مي برد ولي هموره با جمع آوري داده هاي جديد صحت وسقم آن را بررسي مي‌كند بااين كار ، مراحل بالا از نو تكرار مي گردند.