بررسی انقلاب مشروطیت و زمینه های فکری و وقایع آن

مطالب دیگر:
📒ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های سبک زندگی اسلامی (فصل دوم)📒ادبیات نظری و سوابق پژوهش تعاریف و مفاهیم خودکارآمدی عمومی (فصل دوم)📒مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی (فصل دوم)📒ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مفاهیم مدیریت تعارض (فصل دوم)📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی و عوامل مرتبط با آن (فصل دوم پایان نامه)📒ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مدلهای وفاداری و رضایت مشتری (فصل دوم پایان نامه)📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استراتژیک منابع انسانی (فصل دوم پایان نامه)📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم مدیریت استعداد(فصل دوم)📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در سیستم بانکی (فصل دوم)📒چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مولفه های هوش هیجانی و عملکرد مدیران (فصل دوم)📒ادبیات نظری و سوابق تحقیق مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی (فصل دوم)📒بررسی رابطه ی بین نوع ساختار سازمانی با سازگاری دانشجویان📒ادبیات نظری و پیشینه تحقیقات تعاریف و مفاهیم مهارت های ارتباطی با مشتریان (فصل دوم)📒ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف وفاداری مشتریان (فصل دوم)📒ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مدلهای هوش سازمانی (فصل دوم)📒ادبیات نظری و سوابق تحقیق هوش هیجانی تعاریف و ابعاد آن (فصل دوم)📒ادبیات نظری و سوابق تحقیق ارزش ویژه برند داخلی سازمان (فصل دوم)📒ادبیات نظری و سوابق تحقیق عملکرد مالی (فصل دوم)📒ادبیات نظری و سوابق پژوهش کانال های توزیع (فصل دوم)📒چار چوب نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم سلامت اجتماعی (فصل دوم)
فرمت فایل: word تعداد صفحات: 52 زمينه هاي فکري: هدف اصلي انقلاب سالهاي 1323 29 ق./ 1905 11م.، بر قراري حکومتي قانوني در ايران بود. همانند ديگر انقلابهاي بزرگ، انقلابهاي بزرگ، وسيعي از عقايد و اهداف را در بر مي گرفت که منعکس کننده تمايلات انقلاب مشرطهبررسی انقلاب مشروطیت و زمینه های فکری و وقایع آن|اِس اِی|san
با ما همراه باشید با موضوع بررسی انقلاب مشروطیت و زمینه های فکری و وقایع آن

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 52

زمينه هاي فکري:

هدف اصلي انقلاب سالهاي 1323 29 ق./ 1905 11م.، بر قراري حکومتي قانوني در ايران بود.

همانند ديگر انقلابهاي بزرگ، انقلابهاي بزرگ، وسيعي از عقايد و اهداف را در بر مي گرفت که منعکس کننده تمايلات انقلاب مشرطه ايران،طيف روشنکرانخ، پيش زمينه هاي اجتماعي و مطالبات سياسي گوناگون بودنند. در آن دوران، حتي نص مشروطه، به خودي خود از حمايت فراگيري برخوردار نبود. مع ذلک، به رغم ابهامات عقيدتي، اما به دليل کسب دستاوردهاي سياسي و نيل به ثمرات فرهنگي و اجتماعي در تاريخ نوين ايران ، خود نقطه عطفي به حساب آمد. نهضت مشروطه به عنوان يک انقلاب نوين و با استفاده از جنبش ملي و حمايت از اصول ليبراليسم، سکولاريسم و ناسيوناليسم، به هدف خود که همانا براندازي نظام پيشين بود، دست يافت. براي اولين بار در در روند تاريخ نوين ايران، انقلانيون درصدد برآمدند تا قانون، حکومتي متني بر انتخابات، و نيز عدالت اجتماعي را جايگزين قدرت استبدادي کرده و با ملي گرايي آگاهانه، ايجاد نهادهاي مردمي و خودکفايي اقتصادي، در برابر تجاوز قدرتهاي امپرياليستي،مقاومت نمايند. از طرفي، مشروطه خواهان سعي داشتند به واسطه برقراري اصلاحات در نظام قضايي و آموزشي، قدرت محافظه کاران مذهبي را مهار کنند. ايشان با مرکزيت بخشيدن به دولت، قصد کاهش نفوذ رجال منطقه اي و عشيره اي را داشتند. باري، عرق وطن دوستي بر خاسته از اين انقلاب،همچنان به عنوان اساسي هويت ايران امروزي، باقي مانده است.

نهضت مشروطه در نوع خود، اولين انقلاب در جهان اسلام محسوب مي شود، يعني حتي پيش از انقلاب ترکهاي جوان به سال 1908م.؛ و دليل آن را مي توان تا اندازه اي مربوط به شرايط ايران در نيمه دوم سده نوزدهم ميلادي دانست. بين سالهاي 1264ق./ 1848م. و 1268ق./ 1852م.، دولت و تدين حاکمه، قادر بودند فرصتهاي به دست آمده براي تغييرات بنيادي را در نطفه خفه کنند. از يک سو [تحرکات ابداعي] باب (1260 68ق./1844 52م.؛ نک. بابيه،BABISM )با کمک نيروي نظامي درهم کوبيده شد؛ هر چند که اصل مخاتفت با پادشاهي قاجار و اقتدار روحانيت وابسته، در ميان قاطبه متشّتت مخالفان، همچنان باقي و زنده ماند. از سوي ديگر، انجام اصلاحات اداري، نظامي، آموزشي و اقتصادي توسّط صدراعظم نامدار، ميرزا تقي خان اميرکبير (.v.g)، کشور را هر چه بيشتر در معرض افکار و مکاتب غربي قرار داد. امّا در همان اثني سهواً به تداوم پادشاهي قاجار و تداوم همزيستي مسالمت آميز دولت و روحانيون در خلال سلطنت ناصر الدين شاه (1264 1313ق./1848 96م.) و تقابل با نيروهاي مخالف مردمي، کمک نمود [1].

با آنکه طرفداران اصلاحات سياسي در دهه هاي آتي به انزوا کشيده شدند و تمام جنبشها جهت گشودن تشکيلات سياسي سرکوب گرديد، امّا منازعه و مخالفت هرگز به طور کامل ريشه کن نشد. بنابراين اعتراض در خصوص تحريم تنباکو (.v.g ) را در سالهاي 1309 1310ق./ 1891 92م. ميتوان به عنوان نخستين نشانه شورش ملّيدر برابر نظام حاکم برشمرد. اين واقعه تقريباً مشقي بود براي انقلاب مشروطه؛ اتّخاذ روشهاي ضد امپرياليستي و ائتلاف روحانّيون مخالف پادشاهي؛ و نيز نقش بازار و روشنفکران ناراضي. طي سلطنت مظفرالدّين شاه (1313 24ق./ 1896 1906م.)، قشرجديد روشنفکر، ازمطبوعات و آموزشهاي نوين به منظور کسب حمايتهاي گروهي، در راستاي پيشبرد اصتاحات سياسي، وطن محوري، و نيز نوگشتگي سکولارِ اصول مادّي و اخلاقي، استفاده نمودند.

اوّلين مدافعان اصلاحات

در طول سده نوزدهم ميلادي، عدالتخواهي را مي شد بوضوح در نوشته هاي اصلاح طلبان، خطابه هاي وعّاظ معروف، و عريضه هاي تجّار بازار، مشاهده کرد. چنين خواسته هايي طبق نگرش ايران اسلامي به حکومت، در تطابق با مفهوم «عدالتخواهي» و کاملاًً طبيعي و شرعي به نظر مي رسيد.

اعتقاد به ظهور منجي بشر،«مهدي موعود» همو که به اصلاح خطاها و برقراري عدالت همّت مي گمارَد – در خود آگاه جمعي ايران شيعي، همواره درخشان بوده است. چنين تصوّرات مألوف از عدالت،بازتاب جديدي در نوشته هاي اصلاح طلبان سده نوزدهم ميلادي پيدا کرد؛ که يا مستقيماً از انقلاب فرانسه، فراماسونري (.v.g) و ساير آزادانديشان الهام مي گرفتند و يا به طور غير مستقيم، ملهم از عثماني هاي جوان و نيز ساير مدافعان اسلامي اصلاحات اخلاقي و سياسي، بوده اند. اصلاح طلبان ايران درصدد برابرسازي مفهوم«عدالت» در کنار واژه فرانسوي``egalite`` که تجسّم آراء عدالت اجتماعي و تساوي حقوق شهروندي است، بودند.

ميرزا مکم خان (1249 1326 ق./ 1833 1908م.)، نخستين نويسنده اصلاح طلب ايراني بود که دانش کافي در باره تفکّرات ليبرالِ مکاتب انگليسي و فرانسوي داشت. واژه هايي کليدي نظير «قانون» (قانون اساسي)، «اصلاحات»، «مجلس شورا»، «ملّت»، «ملّي» و «حقوق ملّت»، براي اوّلين بار در کتابش به نام کتابچه غيبي يا دفتر تنظيمات، نوشته شده به سال 1275ق./1858 – 59م.؛ اوّلين توصيف نظام مند در خصوص نظام مشروطه در ايران محسوب مي شود، معرفي گشتند]3[.

اقتباسات ملکم خان، نوعاً برگرفته از عقايد «متجدّدين» دوره خويش بود. ديدگاه کساني مانند ميرزافتحعلي آخوندزاده ضد دين، ميرزا آقاخان کرماني ملحد (.v .gg)، متجدّد اسلامي ميرزا يئسف مسبشارالدّوله، سيد جمال الدّين افغاني (.v.g)، فعّال و طرفدار اتّحاد جهان اسلام و حتّي مجتهداني عالي مرتبه همچون سيد محمّد حسين نائيني. بجز استثنا ئات نادر، اوّلين مداعفان اصلاحات سياسي، دغدغه انطباق شريعت اسلام با مشروطيت را داشتند؛ مسئله اي که مانعي نظري جهت شکل دهي يک چشم انداز سکولار واقعي، قلمداد ميشد.