اولويت¬بندی زمانی و مکانی سيل¬خيزی زيرحوزه¬های آبخيز کوشک¬آباد خراسان رضوی با استفاده از مدل

مطالب دیگر:
🔗مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته مهندسی صنایع🔗جزوه آموزشی انتقال مومنتوم🔗جزوه آموزشی رئولوژي رشته پلیمر🔗جزوه آموزشی شیمی سینتیک- اصول مهندسی پلیمریزاسیون🔗جزوه آموزشی کامپوزیت🔗تحقیق روان شناسی کودکان استثنایی🔗جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روان شناسی🔗پاورپوینت ازدواج و آثار و فواید ازدواج از نگاه اسلام🔗جزوه درس مدیریت و کنترل پروژه🔗پاورپوینت و تحقیق مدیریت پروژه طراحی و اجرای تأسیسات تهویه مطبوع یک ساختمان🔗پاورپوینت ارائه خرید ناگهانی🔗پاورپوینت شخصیت برند و مفهوم خرید🔗پاورپوینت رابطه بین انگیزه کلمات مصطلح الکترونیکی و ویژگی های پیام: دیدگاه فرستنده🔗پاورپوینت سازگاری فرد و سازمان🔗پاورپوینت تعارض سازمانی🔗پاورپوینت تحقیق بازاریابی دهان به دهان و بازاریابی ویروسی در گردشگری پزشکی🔗پاورپوینت مدل زنجیره های مارکوف (Markov)🔗پاورپوینت حل عددی معادله انتقال و گستردگی🔗پاورپوینت خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها دکتر زاهدی🔗پاورپوینت شبیه سازی عددی زبری‌ پیوسته در حوضچه‌ های آرامش و مقایسه آن با حوضچه‌ های استاندارد
اولويت¬بندی زمانی و مکانی سيل¬خيزی زيرحوزه¬های آبخيز کوشک¬آباد خراسان رضوی با استفاده از مدل فرمت فایل: word تعداد صفحات: 36 چکيده كشور ايران به لحاظ موقعيت خاص جغرافيايي، در اكثر مناطق، از اقليمي خشك و نيمه خشك برخوردار بوده كه همه ساله با وقوع سيلااولويت¬بندی زمانی و مکانی سيل¬خيزی زيرحوزه¬های آبخيز کوشک¬آباد خراسان رضوی با استفاده از مدل HEC HMS|اِس اِی|san
با ما همراه باشید با موضوع اولويت¬بندی زمانی و مکانی سيل¬خيزی زيرحوزه¬های آبخيز کوشک¬آباد خراسان رضوی با استفاده از مدلاولويت¬بندی زمانی و مکانی سيل¬خيزی زيرحوزه¬های آبخيز کوشک¬آباد خراسان رضوی با استفاده از مدل

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 36

چکيده

كشور ايران به لحاظ موقعيت خاص جغرافيايي، در اكثر مناطق، از اقليمي خشك و نيمه خشك برخوردار بوده كه همه ساله با وقوع سيلابهاي فصلي با خسارتهاي جبران¬ناپذيري مواجه است. تحقيق حاضر به مكان يابي زيرحوز¬هاي موثر بر دبي اوج و حجم سيل، و اولويت¬بندي زماني و مكاني سيل¬خيزي زيرحوزه¬هاي آبخيز كوشك¬آباد خراسان رضوي با استفاده از مدل HEC HMS، پرداخته است. در اين تحقيق پس از تعيين دوره¬هاي هيدرولوژيكي و تهيه اطلاعات مورد نياز براي تهيه هيدروگراف سيل، از روش شبيه¬سازي هيدرولوژيكي SCS در تبديل رابطه بارش رواناب در سطح زيرحوزه¬ها استفاده شد. به منظور استخراج هيدروگراف سيل خروجي حوزه از رونديابي آبراهه¬هاي اصلي به روش ماسكينگام استفاده گرديد. اولويت¬بندي زيرحوز¬ه¬ها از نظر سيل¬خيزي با كاربرد مدل HEC HMS محاسبه شده و واسنجي لازم براي پارامترهايي چون تلفات اوليه، شماره منحني و زمان تاخير در هر دوره هيدرولوژيكي صورت گرفت. سپس با حذف متوالي و يك به يك زيرحوزه¬ها از فرايند رونديابي داخل حوزه، زيرحوزه¬ها بر اساس ميزان مشاركت در دبي اوج و حجم سيل خروجي حوزه در هر دوره هيدرولوژيكي، اولويت¬بندي گرديدند. نتايج تحقيق نشان داد از محل خروجي حوزه به طرف بالادست و بخش¬هاي مياني حوزه، تاثير زيرحوزه¬ها در دبي اوج سيل و حجم سيل خروجي كل حوزه افزايش مي¬يابد. همچنين ميزان مشاركت زيرحوزه¬ها در سيل خروجي حوزه و حتي بزرگي و كوچكي دبي و حجم سيل زيرحوزه¬ها، به مساحت آنها بستگي ندارد. به اين ترتيب، ارتباط بين سيل و مشاركت سيل زيرحوزه¬ها با مساحت آنها غير خطي است. مقايسه اولويت¬بندي پتانسيل توليد سيل در دوره هاي هيدرولوژيكي متفاوت نيز از نظر آماري داراي اختلاف معني¬داري مي¬باشد. لذا با تمركز عمليات آبخيزداري و كنترل سيلاب بر اساس اولويت¬ها و مناطق تعيين شده در دوره¬هاي هيدرولوژيكي متفاوت، ضمن دسترسي به اهداف تحقيق، در هزينه¬هاي اجرائي، كاهش قابل توجهي پيش¬بيني مي¬گردد.

واژگان کليدی: سيل¬خيزی, اولويت¬بندی زمانی و مکانی, مدل HEC HMS، كوشك¬آباد خراسان رضوي.

مقدمه

سيل يک اتفاق ناگهاني و رويدادي سريع و مخرب است که در مديريت حوزه¬هاي آبخيز، تعيين شدت سيل خيزي زيرحوزه¬ها و مقايسه¬هايي که از اين بابت در تعيين اولويت¬بنديها و سياست¬گذاريهاي لازم براي مهار سيل انجام مي¬گيرد، از اهميت بالايي برخوردار است (مريد و همکاران، 1375). اکثر حوزه¬هاي آبخيز معمولا" داراي فصول سيل¬خيزي متفاوتي هستند (Chunhong و Ying، 2004). در بين عوامل موثر بر سيل¬خيزي، مهمترين عامل، شماره منحني (CN) مي¬باشد (جوکار، 1381). عامل CNداراي تغييرات زماني بوده (Young وCarleton، 2005) كه با تغيير در فرآيند¬هاي هيدرولوژيکي، اثرات مهمي روي کميت و کيفيت رواناب خروجي از حوزه دارد. بر اين اساس با بکارگيري مدلي نظير HEC HMS، امكان بررسي تغييرات زماني و مكاني وقوع سيلاب در حوزه¬هاي آبخيز ممكن مي¬گردد (Akan وHoughtalen، 2003).

بررسي¬هاي انجام شده نشان مي¬دهد موضوعات مرتبط با اين تحقيق عمدتا" در زمينه تاثير تغييرات کاربري اراضي بر روي بروز سيلاب، تعيين مناطق سيل¬خيز بر پايه روشهاي نموداري و فرمولهاي تجربي، تحليل آماري داده¬هاي سيلاب، داده¬هاي دورسنجي و سامانه اطلاعات جغرافيايي و مدل¬هاي رايانه¬اي بارش–رواناب بوده و بيشتر از ديدگاه توليد سيل در سطح حوزه¬هاي آبخيز يکپارچه مطرح شده است. Singh (1996) با بررسي تغييرات زماني و مکاني بارش، تغيير رفتار حوزه روي هيدروگراف سيل را از نظر شکل، تداوم و دبي پيک هيدروگراف سيل بررسي كرد. Vanshaar و همکاران (2002) از مدل DHSVM براي شبيه¬سازي اثرات هيدرولوژيکي پوشش زمين براي 4 زيرحوزه رودخانه کلمبيا استفاده کرده و بيان مي¬دارند که شاخص سطح برگي کم، آب معادل برف و جريان بيشتر را به دنبال دارد. Melesse و Shih (2002) براي تخمين توزيع مکاني ارتفاع رواناب، از تصاوير ماهواره¬اي براي تعيين تغييرات کاربري اراضي و CN حوزه Kissimmee در جنوب فلوريدا استفاده کردند. نتايج نشان داد که با تغيير کاربري و به تبع آن تغييرات سيل، استفاده از تصاوير ماهواره¬اي براي مطالعه عکس العمل حوزه نسبت به سيل مفيد است. Foody و همكاران (2004) به منظور شناسايي مناطق حساس به تند سيل¬ها در منطقه¬اي در غرب مصر از مدل HEC HMS به منظور شبيه¬سازي سيلاب استفاده كردند؛ كه منجر به شناسايي 2 منقطه حساس گرديد. Hassanzadeh و Aalami (2005) با استفاده از مدل HEC HMS درحوزه آبخيز سد گلستان مبادرت به تعيين سيل¬خيزي زيرحوزه¬ها پرداختند. مرداني (1377)، خسروشاهي (1380) و جوکار (1381) تاثير سيل¬خيزي زيرحوزه¬ها را از طريق مدل رياضي HEC HMS مورد بررسي قرار دادند و با استفاده از شبيه¬سازي جريانهاي سيلابي، ميزان مشارکت هر يک از زيرحوزه¬ها را در هيدروگراف سيل خروجي حوزه مورد بررسي خود بدست آوردند. روغني و همكاران (1382) با استفاده از مفهوم نمودار مساحت–زمان و بکارگيري مشخصات حوزه، در مدل هيدرولوژيکي RAFTS، نحوه توزيع مکاني زيرحوزه¬ها در سطح منطقه را مورد بررسي قرار دادند. يثربی (1384) با نصب اشل در خروجی زيرحوزه¬های آبخيز هراز و با قرائت روزانه آنها و تهيه منحنی دبی اشل, اقدام به محاسبه دبی روزانه و شناسايي تغييرات زمانی مکانی و اولويت¬بندی زيرحوزه¬ها در رواناب توليدی نمود.